Mergi la conţinutul principal

Anunț concurs de recrutare

Direcţia pentru Cultură a Municipiului Bucureşti organizează la sediul său din Bucureşti, Strada Sfântul Ştefan nr. 3, sector 2, concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacantă, din cadrul compartimentului Audit public intern în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ şi Hotărârii Guvernului nr. 611 / 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, astfel :

 

 

 • 1 post de auditor, clasa I, grad profesional superior – în cadrul compartimentului Audit public intern

 

 1. Condiţii specifice :
 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul economic;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice : minimum 7 ani ;
 • cursuri de calificare în domeniu.

 

Potrivit art. 465 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 / 2019, privind Codul administrativ, poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii :

 1. are cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;
 6. îndeplineştecondiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;
 7. îndeplineştecondiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;
 8. nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiunisăvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţiasituaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
 9. nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;
 10. nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
 11. nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică;

 

 

 

 1. Condiţii de desfăşurare a concursului :

 

Concursulde recrutare se organizează la sediul Direcţia pentru Cultură a Municipiului Bucureşti, Strada Sfântul Ştefan nr. 3, sector 2, după cum urmează :

 1. înscrierea canditaţilor : în termen de 20 zile de la data publicării, respectiv 20.12.201908.01.2020
 2. selecţia dosarelor de înscriere : în termen de 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;
 3. proba scrisă : stabilită pentru data de 20.01.2020, ora 10.00;
 4. interviul : data şi ora susţinerii interviului se vor afişa o dată cu rezultatele la proba scrisă ;

 

Toate probele sunt eliminatorii, iar punctajele se stabilesc după cum urmează:

 • pentru proba scrisă punctajul este de maximum 100 de puncte;
 • pentru interviu punctajul este de maximum 100 de puncte;

Promovarea fiecărei probe se face ca urmare a obţinerii punctajului minim de 50 de puncte pentru fiecare dintre probe.

Candidaţii sunt rugaţi să prezinte la intrarea în sală buletinul/ cartea de identitate. Lipsa acestuia atrage neparticiparea la probele de concurs.

Dosarele de înscriere se pot depune la sediul instituţiei, în termen de 20 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Ministerului Culturii şiIdentităţiiNaţionaleşi pe site-ul AgenţieiNaţionale a Funcţionarilor Publici, la secretariatul Direcţiei pentru Cultură a Municipiului Bucureşti, respectiv în perioada 20.12.2019 – 08.01.2020.

 

 1. Documente necesare înscrierii :

 

În vederea participării la concurs, candidaţii vor depune până la data de 06.01.2020 la secretariatul Direcţiei pentru Cultură a Municipiului Bucureşti, dosarul de concurs, care va conţine în mod obligatoriu :

 • formularul de înscriere ( de la sediul instituţiei );
 • copia actului de identitate;
 • copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şiperfecţionări;
 • copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;(formularul standard aprobat prin Hotărârea nr. 761/2017 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare).Adeverinţele care au alt format decât cel prevăzut, trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute modelului standard şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurăriiactivităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor;
 • cazierul judiciar ( valabil 6 luni de la data eliberării );
 • declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia;
 • copia adeverinţei care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului. Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice;
 • curriculum vitae, modelul comun european;

 

Conform art. 49 alin. (3) din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, copiile de pe actele necesare înscrierii se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs. Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

 

 1. Bibliografia :
 1. Legea nr. 672/19.12.2002 republicată privind auditul public intern, publicată în M.O. nr.856/05.12.2011;
 2. HG 1086/2013 – Normele generale privind exercitarea activităţii de audit public intern
 3. OMFP nr. 252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etică a auditorului intern
 4. Hotărârea nr. 1259/2012 pentru aprobarea Normelor privind coordonarea și desfășurarea proceselor de atestare națională și de pregătire profesională continuă a auditorilor interni din sectorul public și a persoanelor fizice
 5. LEGEA 82/1991 – Legea contabilitățiicu completările si modificările ulterioare
 6. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale
 7. OMFP nr. 923 din 11 iulie 2014 (*republicat*)pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu*)
 8. Ordinul nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial
 9. Ordonanța nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv :
 10. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu completarile si modificarile ulterioare;
 11. HG Nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice
 12. Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice cu completarile si modificarile ulterioare;
 13.  OMFP Nr. 1792 din 24 decembrie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţareaşi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţaşi raportarea angajamentelor bugetare şi legale
 14. OMFP Nr. 2861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea úi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor úi capitalurilor proprii
 15. Legea – cadru nr. 153 / 2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice cu completarile si modificarile ulterioare ;
 16. Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ;
 17. Legea nr. 53/ 2003- Codul Muncii cu completarile si modificarile ulterioare ;

 

 

Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilită în vederea susţinerii concursului, inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.