Mergi la conţinutul principal

Anunt | Concurs | Funcții publice de execuție vacante

A N U N Ţ

 

Având în vedere prevederile art. 57 alin. (4), art. 58 alin. (1) lit. c) din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 39 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Culturii și Identității Naționale organizează, la sediul său din Bucureşti, Bd. Unirii nr. 22, sector 3, concurs de  ocupare a următoarelor funcţii publice de execuție vacante din cadrul aparatului propriu al Ministerului Culturii și Identității Naționale:

 1. consilier clasa I grad profesional principal la Compartimentul Monumente de For Public;
 2. inspector clasa I grad profesional superior la Compartimentul Monumente de For Public;
 3. consilier clasa I grad profesional asistent la Serviciul Resurse Umane.

 

I.   Etapele de desfășurare a concursului:

 

Înscrierea la concurs se face în perioada 27 ianuarie – 15 februarie 2017, în intervalul orar 830 – 1700 luni – joi, 830 – 1430 vineri, la Serviciul Resurse Umane din cadrul Ministerului Culturii și Identității Naționale (camera 419, etaj 4 din clădirea Aula din Bd. Unirii nr. 22, sector 3, Bucureşti);

- selecţia dosarelor de înscriere va avea loc în maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;

- proba scrisă va avea loc în data de 27 februarie 2017, ora 1100; menționăm faptul că pentru funcția publică de execuție vacantă de consilier clasa I grad profesional principal la Compartimentul Monumente de For Public un subiect va fi în limba engleză, iar pentru funcția publică de execuție vacantă de inspector clasa I grad profesional superior la Compartimentul Monumente de For Public un subiect va fi în limba engleză și unul în limba franceză.

- interviul va avea loc în maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

 

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

 

 1. Condiții pe care trebuie să le îndeplinească persoana care participă la concurs:

 

 1. Condiţii generale:

 

a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;

g) îndeplineste condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;

h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică înfaptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

 

 1. Condiţii specifice:

 

b.1. condiţii specifice pentru ocuparea postului aferent funcției publice de execuție vacantă de consilier clasa I grad profesional principal la Compartimentul Monumente de For Public:

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • cunoștințe avansate de operare MS Office;
 • limba engleză – nivel avansat;
 • vechime minimă în specialitatea studiilor: 5 ani.

b.2. condiţii specifice pentru ocuparea postului aferent funcției publice de execuție vacantă de inspector clasa I grad profesional superior la Compartimentul Monumente de For Public:

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental științe umaniste și arte, ramura de știință arhitectură și urbanism, domeniul de licență arhitectură sau ramura de știință arte, domeniul de licență arte vizuale;
 • cunoștințe avansate de operare MS Office;
 • limba engleză – nivel avansat;
 • limba franceză – nivel mediu;
 • vechime minimă în specialitatea studiilor: 9 ani.

b.3. condiţii specifice pentru ocuparea postului aferent funcției publice de execuție vacantă de consilier clasa I grad profesional asistent la Serviciul Resurse Umane:

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental al științelor sociale;
 • cunoștințe medii de operare MS Office (Word, Excel);
 • vechime minimă în specialitatea studiilor: 1 an.

 

 1. Bibliografia de concurs:

b.1. Bibliografia necesară pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de consilier clasa I grad profesional principal la Compartimentul Monumente de For Public:

 

 • H.G. nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările ulterioare;
 • Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici - Republicare, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici – Republicare;
 • Ordonanţa nr.51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor şi proiectelor culturale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr.8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanţa nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
 • H.G. nr.123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
 • Legea nr.120/2006 a monumentelor de for public, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare;
 • HG. Nr.781/2002 privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu;

 

b.2. Bibliografia necesară pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de inspector clasa I grad profesional superior la Compartimentul Monumente de For Public:

 

 • H.G. nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările ulterioare;
 • Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici - Republicare, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici – Republicare;
 • Ordonanţa nr.51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor şi proiectelor culturale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr.8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanţa nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
 • H.G. nr.123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
 • Legea nr.120/2006 a monumentelor de for public, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare;
 • HG. Nr.781/2002 privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu;

 

b.3. Bibliografia necesară pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de consilier clasa I grad profesional asistent la Serviciul Resurse Umane:

 

 • H.G. nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările ulterioare;
 • Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici – Republicare, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici – Republicare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 250/1992 privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din administraţia publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare – Republicare;
 • Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare.

 

 1. Documentele care compun dosarul de concurs al candidatului:

 

a) formularul de înscriere, anexa nr. 1;

b) copia actului de identitate;

c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

d) certificat ECDL Complet sau certificat/atestat operare PC;

e) copia carnetului de muncă sau, dupa caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă si, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice, adeverinţă care va avea formatul standard aprobat prin Ordinul Preşedintelui ANFP nr. 192/17.01.2013, pentru toate concursurile publicate în Monitorul Oficial al României începând cu data de 22.01.2013, anexa nr. 2;

f) cazierul judiciar;

g) adeverinta care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

h) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste ca nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică, anexa nr. 3;

i) declaraţia pe propria răspundere că nu a fost destituită dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani, anexa nr. 4

 

Copiile de pe actele prevăzute la lit. b), c) şi d) se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Documentul prevăzut la lit. e) poate fi înlocuit cu o declarație pe proprie răspundere, anexa nr. 5, până la data la care candidatul este declarat admis la selecția dosarelor de înscriere când are obligația de a completa dosarul de concurs cu documentul original.

 

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Serviciul Resurse Umane, la numărul de telefon 021.224.28.19 sau 021.224.41.46.