Mergi la conţinutul principal

Anunț | Concurs ocuparea funcţiei publice de execuție vacante|gradul profesional superior la structura Serviciului Financiar – Contabilitate

A n u n Ț

 

privind concursul pentru ocuparea funcţiei publice de execuție vacante de consilier clasa I gradul profesional superior la structura Serviciului Financiar – Contabilitate din cadrul Direcţiei Economice

 

Având în vedere prevederile art.57 alin.(4), art.58 alin.(1) lit.c) din Legea nr. 188/1999  privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art.39 alin.(1) din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale organizează, la sediul său din Bucureşti, sector 3, Bulevardul Unirii nr. 22, concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuție vacante de consilier clasa I grad profesional superior la Serviciul Financiar – Contabilitate, Direcţia Economică din cadrul aparatului propriu al Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale:

 

 1. Etapele de desfăşurare a concursului:

Înscrierea la concurs  se face în perioada 26 iulie 2017 – 16 august 2017,  în intervalul orar 830 – 1700 luni – joi, 830 – 1430 vineri, la Serviciul Resurse Umane din cadrul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale (camera 419, etaj 4 din clădirea Aula din Bd. Unirii nr. 22, sector 3, Bucureşti);

 • selecţia dosarelor de înscriere va avea loc în maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;
 •  proba scrisă va avea loc în data de 18 septembrie 2017, ora 1100;
 • interviul va avea loc în maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

 

 1. Condiții pe care trebuie să le îndeplinească persoana care participă la concurs:

1. Condiţii generale:

a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe baza de examen medical de specialitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;

g) îndeplinește condițiile specifice pentru ocuparea funcției publice;

h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

j) nu a desfăşurat activitate de poliţie publică, astfel cum este definită prin lege.

b) Condiţii specifice:

- condiţii specifice pentru ocuparea postului aferent funcţiei publice de execuţie vacant de consilier clasa I grad profesional superior la Serviciul financiar - contabilitate:

 • Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental al ştiinţelor sociale – ramura de ştiinţă: ştiinţe economice.
 • Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani.
 1. Bibliografia de concurs:

Bibliografia necesară pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de  consilier clasa I grad profesional superior la Serviciul financiar – contabilitate:

 

 • Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
  H.G. nr.90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr.82/1991 a contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr.500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Normele metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale aprobate prin Ordinul nr.1792/2002;
 • Ordonanţa Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunatăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Capitolul I din Anexa nr.8 : INSTRUCŢIUNI de completare a formularului 100Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”, cod 14.13.01.99/bs din Ordinul nr.101 din 21 ianuarie 2008 privind modelul şi conţinutul formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă, cu modificările şi completările ulterioare.

 

IV: Documentele care compun dosarul de concurs al candidatului:

a) formularul de înscriere, anexa nr.1;

b) copia actului de identitate;

c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

d) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice, adeverinţă care va avea formatul standard aprobat prin Ordinul Preşedintelui ANFP nr.192/17.01.2013, pentru toate concursurile publicate în Monitorul Oficial al României începând cu data de 22.01.2013,  anexa nr.2;

e) cazierul judiciar;

f) adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică, anexa nr.3;

h) declaraţia pe propria răspundere că nu a fost destituită dintr-o funcție public sau nu i-a încetat conntractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani, anexa nr.4;

Copiile de pe actele prevăzute la lit.b), c) și d) se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Documentul prevăzut la lit.e) poate fi înlocuit cu o declarație pe propria răspundere, anexa nr.5,  până la data la care candidatul este declarat admis la selecția dosarelor de înscriere când are obligația de a completa dosarul de concurs cu documentul în original.

Relații suplimentare se pot obține de la Serviciul Resurse Umane, la numărul de telefon 021.224.28.19  sau 021.224.41.46.