Mergi la conţinutul principal

ANUNȚ PUBLIC | Lansare procedura de selecţie şi finanţare a revistelor şi publicaţiilor culturale, altele decât cele propuse de Uniunile de Creatori din România, membre ale Alianţei Naţionale a Uniunilor de Creatori, pentru anul 2019

ANUNŢ PUBLIC

 

Privind procedura de selecţie şi finanţare a revistelor şi publicaţiilor culturale, altele decât cele propuse de Uniunile de Creatori din România, membre ale Alianţei Naţionale a Uniunilor de Creatori, pentru anul 2019

 

Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale anunţă lansarea procedurii de selecţie a revistelor şi publicaţiilor culturale, altele decât cele propuse de Uniunile de Creatori din România, membre ale Alianţei Naţionale a Uniunilor de Creatori, pentru anul 2019, în conformitate cu prevederile Legii nr. 136/2015 pentru finanţarea revistelor de cultură reprezentative din România.

Solicitanţii vor depune dosarul de finanţare (în format clasic, cu şină), care trebuie să conţină următoarele documente:

a) cererea pentru acordarea finanţării, cuprinzând atributele de identificare ale revistelor sau entităţilor  beneficiare;

b) 1 exemplar din ultimele trei numere ale revistei sau zece articole reprezentative din ultimele trei numere pentru revistele online;

c) tiraj sau media vizualizărilor;

d) CV-urile redactorilor şi ale principalilor colaboratori;

e) proiectul editorial cuprinzând titlul revistei şi Fişa de antecalcul, prevăzută în Anexa nr. 2 la prezentele Norme.

Documentele menţionate mai sus se completează cu copii semnate şi certificate „conform cu originalul” după următoarele documente:

a) actul de înfiinţare sau constitutiv şi statut, acte doveditoare ale sediului, alte acte adiţionale, după caz;

b) certificatele de atestare fiscală eliberate de ANAF, respectiv administrația publică locală, aflate în termenele de valabilitate, în original;

c) certificatul de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, unde este cazul;

d) hotărârea judecătorească definitivă de înfiinţare, care să ateste personalitatea juridică, unde este cazul;

e) ultimele situaţii financiare anuale depuse la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Criteriile şi punctajul după care vor fi selectate/ finanţate revistele şi publicaţiile culturale sunt:

 

 

Nr. crt.

Denumire criteriu

Punctaj / criteriu

1.

valoarea conținutului cultural al revistei;

40

2.

notorietatea revistei;

10

3.

originalitatea sau raritatea produsului editorial;

10

4.

continuitatea periodicului sau tradiția;

10

5.

Periodicitatea (ediții/an)

5

6.

tirajul  și / sau media vizualizărilor, pe ediție;

10

7.

prestigiul colegiului de redacţie şi al colaboratorilor publicaţiei;

10

8.

execuţia tehnică şi grafică a revistei sau publicaţiei culturale;

5

 

Condiţii de neeligibilitate:

a) solicitantul/operatorul cultural este înfiinţat în anul acordării finanţării;

b) solicitantul are datorii la bugetul de stat sau bugetele locale;

(c) solicitantul nu a depus întreaga documentaţie prevăzută la art. 4 alin. (1) şi (2), conform Normelor metodologice.

Nedepunerea oricărui document, astfel cum este prevăzut mai sus, atrage descalificarea administrativă a solicitantului.

Suma totală disponibilă pentru finanţarea nerambursabilă a revistelor şi publicaţiilor culturale, altele decât cele propuse de Uniunile de Creatori din România, membre ale Alianţei Naţionale a Uniunilor de Creatori, pentru anul 2019, este de 1.176.750 lei conform art. 1 alin. (2) din Legea nr. 136/2015.

Dosarele se vor depune la Registratura Generală a Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, bd. Unirii, nr. 22, sector 3, Bucureşti, cu menţiunea „Reviste / publicaţii culturale, altele decât cele propuse de Uniunile de Creatori din România”. Ofertele pot fi transmise şi prin poştă, cu confirmare de primire, la adresa menţionată mai sus, până la data de 05.08.2019 (ora 17.00).

Toate informaţiile legate de modul de aplicare pentru această sesiune de finanţare nerambursabilă, procedura de selecţie a revistelor/ publicaţiilor culturale, organizarea şi funcţionarea comisiilor, precum şi procedura de soluţionare a contestaţiilor, se regăsesc la  mai jos.

 

  

  CALENDARUL  SESIUNII DE FINANŢARE  A REVISTELOR ŞI PUBLICAŢIILOR CULTURALE, ALTELE DECÂT CELE PROPUSE DE UNIUNILE DE CREATORI DIN ROMÂNIA, MEMBRE ALE ALIANŢEI NAŢIONALE A UNIUNILOR DE CREATORI, PENTRU ANUL 2019

 

Termenul limită de depunere a dosarelor de finanţare

05.08.2019

Perioada de selecţie administrativă a revistelor / publicaţiilor culturale

06 – 08.08.2019

Perioada de  evaluare  a revistelor / publicaţiilor culturale

09 – 14.08.2019

Perioada de afişare pe website-ul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale a dosarelor evaluate

15.08.2019

Perioada de depunere a contestaţiilor

16 – 20.08.2019

Perioada de soluţionare a contestaţiilor

21 – 23.08.2019

Perioada de afişare pe website-ul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale a listei finale cu revistele/ publicaţiile culturale selectate pentru finanţare

26.08.2019

Semnarea contractelor

27.08 – 06.09.2019

 

 - NORME METODOLOGICE finantare reviste 2019

 

-  ANEXA NR. 1 la norme- CONTRACT 2019

 

 Ghid finanțare Anexa la contract 2019

 

-  ANEXA NR 2.FISA ANTECALCUL 2019

 

Anexa 3 declaratie impartialitate 2019

 

-  ANEXA NR. 4 FISA POSTCALCUL reviste 2019

 

ANEXA NR. 5 RAPORT FINANCIAR 2019

 

ORDIN NORME METODOLOGICE