` Ministerul Culturii - A N U N Ț

A N U N Ț

25.02.2014 |

0


 

 

 

Concurs de management organizat pentru Biblioteca Națională a României

Rezultat final

 

06 mai 2014

 

Secretariatul comisiei de concurs anunţă, conform Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de management pentru Biblioteca Națională a României, aprobat prin O.M.C. nr. 2097/2014, modificat prin O.M.C. nr. 2142/2014, rezultatul final al concursului:

 

Nr. crt.

Candidat

Notă etapa I

Rezultat

1. 

Elena Tîrziman

6,24

Respins

2.

Florin Rotaru

5,95

Respins

 

Conform art. 19 alin. (3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare: „Sunt declaraţi admişi pentru susţinerea etapei interviului candidaţii care au obținut în prima etapă a concursului nota minimă 8“.

 

 

Secretariatul Comisiei de concurs

constituită cf. O.M.C. nr. 2255/2014

 

 

 


 

 

Concurs de management organizat pentru Biblioteca Națională a României

Rezultatele Etapei I

 

23 aprilie 2014

 

Secretariatul comisiei de concurs anunţă, conform Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de management pentru Biblioteca Națională a României, aprobat prin O.M.C. nr. 2097/2014, modificat prin O.M.C. nr. 2142/2014, rezultatele primei etape – evaluarea planurilor de management:

 

1)  Proiectul nr. 1 – 6,24.

2)  Proiectul nr. 2 – 5,95.

 

Conform art. 19 alin. (3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare: „Sunt declaraţi admişi pentru susţinerea etapei interviului candidaţii care au obținut în prima etapă a concursului nota minimă 8.

 

 

Secretariatul Comisiei de concurs

constituită cf. O.M.C. nr. 2255/2014

 

 


 

 

 

ANUNŢ

privind modificarea condițiilor de participare pentru concursul de management organizat pentru Biblioteca Naţională a României, precum și a calendarului de concurs 

 

 

20.03.2014

 

 

I.              Condiţiile de participare:

a)    are cetăţenia română sau a unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene;

b)   are capacitate deplină de exerciţiu;

c)    are studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în următoarele domenii[1]:

     I. domeniul fundamental de ierahizare - științe umaniste și arte; ramura de știință – filologie, domeniul de ierarhizare – filologie, domeniul de licență - limbă şi literatură sau limbi moderne aplicate;

     II. domeniul fundamental de ierahizare - științe umaniste și arte; ramura de știință – istorie, domeniul de ierarhizare – istorie şi studiul patrimoniului, domeniul de licență - istorie;

     III. domeniul fundamental de ierahizare - științe umaniste și arte; ramura de știință – studii culturale, domeniul de ierarhizare – studii culturale, domeniul de licență - studii cultural;

     IV. domeniul fundamental de ierahizare - științe sociale; ramura de știință – științe ale comunicării, domeniul de ierarhizare – științe ale comunicării, domeniul de licență - științe ale comunicării.

d)   experiență profesională în conducerea unei instituții publice de minim 5 ani;

e)    are studii post-universitare de biblioteconomie sau cursuri de biblioteconomie;

f)     nu deţine o funcţie de conducere la o altă instituţie din România[2];

g)   nu a împlinit vârsta legală pentru pensionarea pentru limită de vârstă;

h)   cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională şi cunoştinţele de operare PC, constituie avantaj.

 

 

II.            Calendarul de concurs:

a)    10 aprilie: data limită pentru depunerea planurilor de management şi a dosarelor de concurs de către candidaţi;

b)   11 – 22 aprilie: analiza planurilor de management – prima etapă.

c)    23 – 28 aprilie: susţinerea planurilor de management în cadrul interviului – a doua etapă.

 

Dosarele de concurs şi planurile de management se depun, la sediul Ministerului Culturii, până în data – 10 aprilie, ora 17:00 – la Compartimentul Managementul Instituţiilor de Cultură – etajul 5, camera 537 sau la Direcția Generală Buget, Finanțe, Contabilitate și Resurse Umane – etajul 4, camera 419.

 

 

 

 [1] Studii stabilite în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 493 din 17 iulie 2013 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare, a structurii instituţiilor de învăţământ superior, a domeniilor şi programelor de studii universitare acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, a locaţiilor geografice de desfăşurare, a numărului de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ şi limbă de predare, precum şi a numărului maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2013-2014, cu modificările și completările ulterioare.

[2] Condiţie aplicabilă în cazul câştigării concursului de management.

 

 

 


 

 

 

 

Comunicare: concurs de management organizat pentru

 Biblioteca Naţională a României (20.03.2014)

 

Anexa la O.M.C. nr. 2097/17.02.2014, privind aprobarea regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de management pentru Biblioteca Naţională a României, se modifică cu respectarea dispoziţiilor art. 9 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:

 

a)    10 aprilie: data limită pentru depunerea planurilor de management şi a dosarelor de concurs de către candidaţi;

b)   11 – 22 aprilie: analiza planurilor de management – prima etapă.

c)    23 – 28 aprilie: susţinerea planurilor de management în cadrul interviului – a doua etapă.

 

Compartimentul Managementul Instituțiilor de Cultură

 

 

 


 

 

 

 

ANUNŢ

Concurs de management pentru Biblioteca Naţională a României 

 

 

25 februarie 2014 

 

Ministerul Culturii organizează, la sediul său din Bd. Unirii nr. 22, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modifcările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 1301/2009 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, Modelului-cadru al caietului de obiective, Modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi modelului-cadru recomandat pentru contractele de management, pentru instituţiile publice de cultură -concursul de management pentru Biblioteca Naţională a României.

 

Condiţii de participare:

a)    are cetăţenia română sau a unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene;

b)   are capacitate deplină de exerciţiu;

c)    are studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă într-unul din următoarele domenii de licență[1]:

 I. domeniul fundamental de ierahizare - științe umaniste și arte; ramura de știință – filologie, domeniul de ierarhizare – filologie, domeniul de licență - limbă şi literatură sau limbi moderne aplicate;
II. domeniul fundamental de ierahizare - științe umaniste și arte; ramura de știință – istorie, domeniul de ierarhizare – istorie şi studiul patrimoniului, domeniul de licență - istorie;
III. domeniul fundamental de ierahizare - științe umaniste și arte; ramura de știință – studii culturale, domeniul de ierarhizare – studii culturale, domeniul de licență - studii culturale.

d)   are experienţă profesională în domeniul de referinţă de minim 5 ani;

e)    are studii post-universitare de biblioteconomie sau cursuri de biblioteconomie;

f)     are studii post-universitare de management sau cursuri de management;

g)   nu deţine o funcţie de conducere la o altă instituţie din România[2];

h)   nu a împlinit vârsta legală pentru pensionarea pentru limită de vârstă;

i)     cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională şi cunoştinţele de operare PC, constituie avantaj.

 

 

Concursul se organizează conform prevederilor Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului, elaborat în temeiul Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1301/2009 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, Modelului-cadru al caietului de obiective, Modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi modelului-cadru recomandat pentru contractele de management, pentru instituţiile publice de cultură, după cum urmează:

 

 

a)    25.02.2014, aducerea la cunoştinţa publică a: condiţiilor de participare la concurs şi a bibliografiei, a caietului de obiective, Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de management, precum şi a datelor de depunere a mapelor de concurs, a planurilor de management şi desfăşurarea etapelor concursului;

b)   18.03.2014: data limită pentru depunerea planurilor de management şi a dosarelor de concurs de către candidaţi;

c)    19 – 26.03.2014: analiza planurilor de management – prima etapă.

d)   27 – 31.03.2014: susţinerea planurilor de management în cadrul interviului – a doua etapă.

 

 

Dosarele de concurs şi planurile de management se depun, la sediul Ministerului Culturii, până în data – 18.03.2014 – la Compartimentul Managementul Instituţiilor de Cultură – etajul 5, camera 537  sau la Direcția Generală Buget, Finanțe, Contabilitae și Resurse Umane – etajul 4, camera 419.

 


Dosarul de concurs trebuie să conţină:

a)    cerere de înscriere la concurs cu precizarea datelor personale de contact: telefon mobil şi adresă de e-mail;

b)   copie după actul de identitate;

c)    curriculum vitae (cf. H.G. nr. 1021/2004);

d)   diplome de studii şi, după caz, documente care atestă efectuarea unor specializări;

e)    adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel puțin 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

f)     cazierul judiciar – în cazul persoanelor cu cetăţenie română sau acte similare în situaţia persoanelor cu altă cetăţenie;

g)   copie de pe carnetul de muncă, valabil până la 01 ianuarie 2011 şi adeverinţă de salariat pentru perioada ulterioară, conform prevederilor legale;

h)   declaraţie pe propria răspundere, prin care se angajează, dacă este cazul, să renunţe la postul de conducere deţinut, în condiţiile în care este declarat câştigător în cadrul acestui concurs de management;

i)     planul de management, care trebuie întocmit şi structurat conform cerinţelor din Caietul de obiective, în format scris şi în format electronic (CD sau DVD).

 

 

Copiile actelor din dosarul de concurs se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

 

 

Regulamentul concursului şi caietul de obiective se pot obţine de la sediul Ministerului Culturii sau de la sediul Bibliotecii Naţionale a României, sau se pot descărca de pe pagina oficială de internet a Ministerului Culturii (www.cultura.ro).

 

 

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Managementul Instituţiilor de Cultură (telefon/fax: 021–224.27.15) sau de la Direcţia Generală Buget, Finanţe, Contabilitate şi Resurse Umane (telefon/fax: 021–224.28.19) din cadrul Ministerului Culturii şi (luni–joi între orele 8,30–17,00; vineri între orele 8,30–14,30).

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE:

 • Legea nr. 334/2002 privind bibliotecile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 111/1995 privind depozitul legal de documente, republicată;
 • Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 1301/2009 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, modelului-cadru al caietului de obiective, modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi modelului-cadru recomandat pentru contractele de management, pentru instituţiile publice de cultură;
 • Ordonanţa de Urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Codul Muncii din 24 ianuarie 2003 (legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare);
 • Legea Cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2014, precum și alte masuri in domeniul cheltuielilor publice;
 • Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanţa Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • OMFP nr. 946/2005  pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, republicat, cu modificările şi completările ulterioare.


[1] Studii stabilite în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 493 din 17 iulie 2013 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare, a structurii instituţiilor de învăţământ superior, a domeniilor şi programelor de studii universitare acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, a locaţiilor geografice de desfăşurare, a numărului de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ şi limbă de predare, precum şi a numărului maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2013-2014, cu modificările și completările ulterioare.

[2] Condiţie aplicabilă în cazul câştigării concursului de management.

Spune-ţi părerea aici:
* informaţii obligatorii