` Ministerul Culturii - A N U N Ț

A N U N Ț

29.02.2016 |

0


 

 

 

 

A N U N Ț

privind 2(două) concursuri pentru ocuparea posturilor contractuale de execuție vacante de şofer treapta profesională I şi arhivist grad IA la Direcția Achiziții, Administrativ și Investiții

 

În temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Culturii organizează în perioada 29 februarie – 31 martie 2016, la sediul său din Bucureşti, sector 3, Bulevardul Unirii nr.22, concursuri pentru ocuparea posturilor contractuale de execuție vacante de:

 

  1. şofer treapta profesională I la Direcția Achiziții, Administrativ și Investiții - un post;
  2. arhivist grad IA la Direcţia Achiziţii, Administrativ şi Investiţii – un post.

 


Condiții generale de participare:


a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiţii specifice de participare:

1. pentru postul vacant de şofer treapta profesională I

  • permis de conducere categoriile B, C;
  • minimum 5 (cinci) ani vechime în muncă.

 

2. pentru postul vacant de arhivist grad IA

  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental al științelor umaniste și arte, ramura de știință istorie, specializarea arhivistică;
  • vechime în muncă/specialitate necesară: minimum 3 ani.

 

 

Actele necesare înscrierii la concurs:

 

a) cerere de înscriere la concurs, adresată ministrului culturii;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului;

d) copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţe care atestă vechimea în muncă și în specialitatea studiilor (ulterior datei de 01.01.2011 vechimea se probează cu adeverință eliberată de angajator);

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează (candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului);

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate. Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;

g) curriculum vitae;

 

Actele prevăzute la lit. b) - d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

 

 

Concursurile se vor desfăşura în două etape, astfel:

- proba scrisă va avea loc în data de 23 martie 2016, ora 1100;

- interviul va avea loc în data de 28 martie 2016.

 


Inscrierile la concurs se fac până la data de 11 martie 2016, ora 1430, la Serviciul Resurse Umane din cadrul Ministerului Culturii (cam.419, etajul 4 al clădirii Aula din Bulevardul Unirii nr. 22, sector 3, București).

 

 

Relații suplimentare se pot obține la sediul ministerului sau la telefon 021.224.28.19/021.224.41.46 (persoană de contact: doamna Gabriela Velcu, consilier la Serviciul Resurse Umane).

 

 

1.   Bibliografia necesară desfășurării concursului pentru şofer treapta profesională I este următoarea:

Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârea Guvernului nr. 1391/2006 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

 

2.   Bibliografia necesară desfășurării concursului pentru arhivist grad IA este următoarea:

Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare; 

Legea nr. 16/1996 privind Arhivelor Naţionale - Republicare ;

H.G. nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România;

Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare; 

H.G. nr. 781/2002 privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu, cu modificările ulterioare;

 

 

Calendarul concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante de şofer treapta profesională I şi arhivist grad IA la Direcția Achiziții, Administrativ și Investiții:

 

29 februarie 2016

publicitatea concursului și constituirea comisiilor de concurs, respectiv de soluționare a contestațiilor

11 martie 2016, ora 1430

termenul-limită pentru depunere de către candidați a dosarelor de concurs 

14 - 15 martie 2016

selecția dosarelor de înscriere;  

16 martie 2016

afișarea rezultatelor selecției dosarelor de concurs 

17 martie 2016

termenul-limită pentru depunerea contestațiilor privind selecția dosarelor de concurs 

18 martie 2016

termenul-limită de soluționare a contestațiilor depuse la selecția dosarelor; afișarea rezultatelor 

23 martie 2016, ora 1100

proba scrisă; afișarea rezultatelor probei scrise

24 martie 2016

termenul-limită de depunere a contestațiilor la proba scrisă

25 martie 2016

termenul-limită de soluționare a contestațiilor depuse la  proba scrisă; afișarea rezultatelor

28 martie 2016

Interviul; afișarea rezultatelor interviului

29 martie 2016

termenul-limită de depunere a contestațiilor la interviu

30 martie 2016

termenul-limită de soluționare a contestațiilor depuse la interviu; afișarea rezultatelor

31 martie 2016

comunicarea rezultatelor finale

 

Spune-ţi părerea aici:
* informaţii obligatorii