` Ministerul Culturii - A N U N Ț

A N U N Ț

18.03.2016 |

0


 

 

A N U N Ț

 

privind concursul pentru ocuparea postului contractual de execuție temporar vacant de consilier pentru afaceri europene la Serviciul Afaceri Europene din cadrul Direcției Relații Internaționale și Afaceri Europene aflat în structura aparatului propriu al Ministerului Culturii

 

În temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Culturii organizează în perioada 18 martie – 14 aprilie 2016, la sediul său din Bucureşti, sector 3, Bulevardul Unirii nr. 22, concurs pentru ocuparea unui post contractual de execuție temporar vacant de consilier pentru afaceri europene la Serviciul Afaceri Europene din cadrul Direcției Relații Internaționale și Afaceri Europene;

 

Pentru a participa la concurs, candidații trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

A. Condiții generale:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

B. Condiţii specifice:

Condiţii specifice pentru ocuparea postului contractual de execuție temporar vacant de consilier pentru afaceri europene la Serviciul Afaceri Europene din cadrul Direcției Relații Internaționale și Afaceri Europene;

a)    studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental științe sociale sau științe umaniste și arte;

b)    vechimea în muncă/specialitatea necesară: minimum 1 an vechime după absolvirea studiilor superioare;

c)    limba engleză și limba franceză la nivel avansat (scris, citit, vorbit). 

 

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

a) cerere de înscriere la concurs, adresată ministrului culturii;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului;

d) copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţe care atestă vechimea în muncă și în specialitatea studiilor (ulterior datei de 01.01.2011 vechimea se probează cu adeverință eliberată de angajator);

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează (candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului);

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate. Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;

g) curriculum vitae;

Actele prevăzute la lit. b) - d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

 

Concursul se va desfăşura în trei etape succesive, după cum urmează:

- selecţia dosarelor de înscriere va avea loc în data de 28 martie 2016;

- proba scrisă se va desfăşura în data de 4 aprilie 2016, ora 1100 şi va include și două subiecte, unul în limba engleză și unul în limba franceză;

- interviul se va desfăşura în data de 8 aprilie 2016.

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admiși la etapa precedentă.

Inscrierile la concurs se fac până la data de 25 martie 2016, ora 1430, la Serviciul Resurse Umane din cadrul Ministerului Culturii (cam.419, etajul 4 al clădirii Aula din Bulevardul Unirii nr. 22, sector 3, București).

 

Relații suplimentare se pot obține la sediul ministerului sau la telefon 021.224.28.19 (persoană de contact: doamna Liliana Coman, consilier la Serviciul Resurse Umane).

 

Bibliografia necesară:

 

Bibliografia pentru organizarea concursului în vederea ocupării postului de execuție temporar vacant de consilier pentru afaceri europene la Serviciul Afaceri Europene din cadrul Direcției Relații Internaționale și Afaceri Europene:

  • Hotărârea nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările și completările ulterioare;
  • Directiva  2012/28/UE a Parlamentului  European şi a Consiliului din 25 octombrie 2012 privind anumite utilizări permise ale operelor orfane; Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 299/5 din 27.10.2012;  

 

Calendarul desfășurării concursurilor:

18 martie 2016

publicare anunț

25 martie 2016, ora 1430

depunere de către candidați a dosarelor de concurs

28 martie 2016

selecția dosarelor de înscriere;

29 martie 2016

 

afișarea rezultatelor selecției dosarelor de concurs;

30 martie 2016

 

depunerea contestațiilor privind selecția dosarelor de concurs;

31 aprilie 2016

 

soluționare contestații depuse la selecția dosarelor și afișarea rezultatelor;

4 aprilie 2016, ora 1100

proba scrisă;

5 aprilie 2016

afișarea rezultatelor probei scrise;

6 aprilie 2016

depunere contestații la proba scrisă;

7 aprilie 2016

soluționare contestații depuse la  proba scrisă și afișarea rezultatelor;

8 aprilie 2016

interviul;  

11 aprilie 2016

afișarea rezultatelor interviului;

12 aprilie 2016

depunere contestații la interviu;

13 aprilie 2016

soluționare contestații depuse la interviu și afișarea rezultatelor

14 aprilie 2016

comunicarea rezultatelor finale

 

Spune-ţi părerea aici:
* informaţii obligatorii