` Ministerul Culturii - ANUNȚ

ANUNȚ

25.03.2016 |

0


 

 

 

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu – Serviciul Patrimoniu Mobil şi Imaterial din cadrul Ministerului Culturii

 

 

Informaţii concurs

 

Tip concurs: Recrutare pe functie de conducere
Data de sustinere a probei scrise: 26.04.2016, ora 10:00
Locaţia de desfăşurare a concursului: Bucuresti, sediul Ministerului Culturii
Stare concurs: Programat
Observaţii suplimentare: Dosarul de înscriere la concurs se depune în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Ministerului Culturii.
Concurs afişat la data: 25.03.2016, ora 08:00

 

 

Informaţii posturi scoase la concurs

 

Şef serviciu

Descriere post


Localizare post

Clasa: conducere
Tip compartiment: SERVICIU
Denumire compartiment: PATRIMONIU MOBIL ŞI IMATERIAL

MINISTERUL CULTURII
Localitate: BUCUREŞTI
Judeţ: BUCUREŞTI

 

 

Condiţii de participare

 

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în una din următoarele ramuri de ştiinţă: filosofie;
istorie; filologie- domeniul de licenţă limbă şi literatură; studii culturale;
- studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 2 ani;

 

 

Bibliografie concurs

 

•Constituţia României – Republicare;
•H.G. nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările ulterioare;
•Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici - Republicare, cu modificările şi completările ulterioare;
•Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici – Republicare, cu modififcările şi completările ulterioare;
•Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codul controlului intern/managerial al entităţilor publice.
•Legea nr.182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, republicată;
•Legea nr. 311/2003 a muzeelor şi colecţiilor publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
•Convenţia UNIDROIT privind bunurile culturale furate sau exportate ilegal, adoptată la Roma la 24 iunie 1995, ratificată prin Legea nr. 149/1997.
•Ordonanţa Guvernului nr.43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
•Ordonanţa Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, cu modificările şi completările ulterioare;
•Ordonanţa nr. 44/30 ianuarie 2000 referitoare la unele măsuri privind asigurarea bunurilor culturale mobile exportate temporar-republicată.
•Hotărârea Guvernului nr. 1420/2003 pentru aprobarea Normelor privind comerţul cu bunuri culturale mobile, cu modificările şi completările ulterioare;
•Hotărârea Guvernului nr. 518/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind exportul definitiv sau temporar al bunurilor culturale mobile, cu modificările şi completările ulterioare;
•Hotărârea Guvernului nr. 886/2008 privind aprobarea Normelor de clasare a bunurilor culturale mobile;
•Hotărârea Guvernului nr. 1546/18 decembrie 2003 pentru aprobarea Normelor de conservare şi restaurare a bunurilor culturale mobile clasate;
•Hotărârea Guvernului nr. 1221/29 decembrie 2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea certificatului de garanţie guvernamentală;
•Ordinul Ministrului Culturii nr. 2035/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidenţa, gestiunea şi inventarierea bunurilor culturale deţinute de muzee, colecţii publice, case memoriale, centre de cultură şi alte unităţi de profil, cu modificările şi completările ulterioare;
•Ordinul Ministrulul Culturii nr. 2009/12 februarie 2001 pentru aprobarea Normelor de acreditare a experţilor, cu modificările şi completările ulterioare;
•Ordinul Ministrulul Culturii nr. 2008/12 februarie 2001 pentru aprobarea Normelor de acreditare a conservatorilor şi restauratorilor, cu modificările şi completările ulterioare;
•Ordinul Ministrului Culturii nr. 2297/17 iulie 2006 pentru aprobarea Criteriilor de acordare a avizului prealabil în vederea înfiinţării muzeelor şi colecţiilor publice cu modificările şi completările ulterioare;
•Ordinul Ministrului Culturii nr. 2057/05 februarie 2007 pentru aprobarea Criteriilor şi normelor de acreditare a muzeelor şi a colecţiilor publice;
•Legea nr. 26 / 29.02.2008 privind protejarea patrimoniului cultural imaterial;
•Legea nr. 410 / 29.12.2005 privind acceptarea Convenţiei pentru salvgardarea patrimoniului cultural imaterial, adoptată la Paris la 17.10.2003.

 

 

Dosar de înscriere

 

Pentru concursul de recrutare (funcţii publice de conducere şi funcţii publice de execuţie), dosarul va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată de H.G. nr. 1173/2008:

  • copia actului de identitate;
  • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, modificată;
  • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
  • copia carnetului de muncă sau, după caz, sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate- număr pagini;
  • cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere, cu obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire).
  • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
  • declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

 

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.


Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici şi la nr. de telefon : 0374.112.726.

Spune-ţi părerea aici:




* informaţii obligatorii