Mergi la conţinutul principal

Concurs | funcţie publică de execuție temporar vacantă | consilier clasa I grad profesional superior | Direcția Achiziții, Administrativ și Investiții

Afișat în data de 16 februarie 2017

 

Având în vedere prevederile art. 57 alin. (4), art. 58 alin. (1) lit. c) din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 43 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Culturii și Identității Naționale organizează, la sediul său din Bucureşti, Bd. Unirii nr. 22, sector 3, concurs de  ocupare a funcţiei publice de execuție temporar vacantă de consilier clasa I grad profesional superior la Direcția Achiziții, Administrativ și Investiții din cadrul aparatului propriu al Ministerului Culturii și Identității Naționale:

I.   Etapele de desfășurare a concursului:

 

Înscrierea la concurs se face în perioada 16 – 23 februarie 2017, în intervalul orar 830 – 1700 luni – joi, 830 – 1430 vineri, la Serviciul Resurse Umane din cadrul Ministerului Culturii și Identității Naționale (camera 419, etaj 4 din clădirea Aula din Bd. Unirii nr. 22, sector 3, Bucureşti);

- selecţia dosarelor de înscriere va avea loc în 24 de ore de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;

- proba scrisă va avea loc în data de 27 februarie 2017, ora 1100;

- interviul va avea loc în maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

 

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

 

 1. Condiții pe care trebuie să le îndeplinească persoana care participă la concurs:

 

 1. Condiţii generale:

 

 • are cetăţenia română şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;
 • îndeplineste condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;
 • nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică înfaptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 • nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 • nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

 

 1. Condiţii specifice:

 

 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • vechime minimă în specialitatea studiilor: 9 ani.

 

 1. Bibliografia de concurs:
 • Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii și Identității Naționale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici - Republicare, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici – Republicare;
 • Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul nr. 2048/2009 pentru modificarea Normelor metodologice de clasare și inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2260/2008;
 • Legea nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare – republicare, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul nr. 1718/2011 pentru aprobarea precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul nr. 668/2014 pentru aprobarea precizărilor precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

 

 1. Documentele care compun dosarul de concurs al candidatului:

 

a) formularul de înscriere, anexa nr. 1;

b) copia actului de identitate;

c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

d) copia carnetului de muncă sau, dupa caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă si, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice, adeverinţă care va avea formatul standard aprobat prin Ordinul Preşedintelui ANFP nr. 192/17.01.2013, pentru toate concursurile publicate în Monitorul Oficial al României începând cu data de 22.01.2013, anexa nr. 2;

e) cazierul judiciar;

g) adeverinta care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

h) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste ca nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică, anexa nr. 3;

i) declaraţia pe propria răspundere că nu a fost destituită dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani, anexa nr. 4

 

Copiile de pe actele prevăzute la lit. b), c) şi d) se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Documentul prevăzut la lit. e) poate fi înlocuit cu o declarație pe proprie răspundere, anexa nr. 5, până la data la care candidatul este declarat admis la selecția dosarelor de înscriere când are obligația de a completa dosarul de concurs cu documentul original.

 

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Serviciul Resurse Umane, la numărul de telefon 021.224.28.19.