Mergi la conţinutul principal

Concurs | ocuparea postului contractual de execuție temporar vacant de secretar-dactilograf treapta profesională IA | Direcția Patrimoniu Cultural

ANUNȚ

 

privind concursul pentru ocuparea postului contractual de execuție temporar vacant de secretar-dactilograf treapta profesională IA la Direcția Patrimoniu Cultural aflată în structura aparatului propriu al Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale

 

În temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale organizează în perioada 05 aprilie 2017 – 02 mai 2017, la sediul său din Bucureşti, sector 3, Bulevardul Unirii nr. 22, concurs pentru ocuparea unui post contractual de execuție temporar vacant de secretar-dactilograf treapta profesională IA la Direcția Patrimoniu Cultural;

 

Pentru a participa la concurs, candidații trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

A. Condiții generale:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

B. Condiţii specifice:

Condiţii specifice pentru ocuparea postului contractual de execuție temporar vacant de secretar-dactilograf treapta profesională IA la Direcția Patrimoniu Cultural;

 1. studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
 2. perfecţionări (specializări): cursuri operator calculator pe terminale de tip PC;
 3. vechimea în muncă/specialitatea necesară: minim 3 ani.

 

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

a) cerere de înscriere la concurs, adresată ministrului culturii şi identităţii naţionale;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului;

d) copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţe care atestă vechimea în muncă și în specialitatea studiilor (ulterior datei de 01.01.2011 vechimea se probează cu adeverință eliberată de angajator);

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează (candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului);

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate. Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;

g) curriculum vitae;

Actele prevăzute la lit. b) - d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

 

Concursul se va desfăşura în trei etape succesive, după cum urmează:

- selecția dosarelor de înscriere va avea loc în data de 13 aprilie 2017;

- proba scrisă va avea loc în data de 20 aprilie 2017;

- interviul va avea loc în data de 26 aprilie 2017.

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admiși la etapa precedentă.

Inscrierile la concurs se fac până la data de 12 aprilie 2017, ora 1700, la Serviciul Resurse Umane din cadrul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale (cam.419, etajul 4 al clădirii Aula din Bulevardul Unirii nr. 22, sector 3, București).

 

Relații suplimentare se pot obține la sediul ministerului sau la telefon 021.224.28.19 (persoană de contact: doamna Gabriela Velcu, consilier la Serviciul Resurse Umane).

 

Bibliografia necesară:

 

Bibliografia pentru organizarea concursului în vederea ocupării postului de execuție temporar vacant de secretar-dactilograf treapta profesională IA la Direcția Patrimoniu Cultural:

 • Hotărârea nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
 • Hotărârea Guvernului nr. 781 din 25 iulie 2002 privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu;
 • Legea nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 123 din 7 februarie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberal acces la informaţiile de interes public;
 • Codul Muncii din 24 ianuarie 2003 (Legea nr.53 din 24 ianuarie 2003)- Republicat, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Calendarul desfășurării concursurilor:

05 aprilie 2017

publicare anunț

12 aprilie 2017, ora 1700

depunere de către candidați a dosarelor de concurs

13 aprilie 2017

selecția dosarelor de înscriere;

14 aprilie 2017

 

afișarea rezultatelor selecției dosarelor de concurs;

18 aprilie 2017

 

depunerea contestațiilor privind selecția dosarelor de concurs;

19 aprilie 2017

 

soluționare contestații depuse la selecția dosarelor și afișarea rezultatelor;

20 aprilie 2017, ora 1100

proba scrisă;

21 aprilie 2017

afișarea rezultatelor probei scrise;

24 aprilie 2017

depunere contestații la proba scrisă;

25 aprilie 2017

soluționare contestații depuse la  proba scrisă și afișarea rezultatelor;

26 aprilie 2017

interviul; afișarea rezultatelor interviului;

27 aprilie 2017

depunere contestații la interviu;

28 aprilie 2017

soluționare contestații depuse la interviu și afișarea rezultatelor

02 mai 2017

comunicarea rezultatelor finale

 

 

Informaţii suplimentare pentru postul contractual de execuţie temporar vacant de secretar-dactilograf treapta profesională IA la Direcția Patrimoniu Cultural:

 1. Programul de lucru: Luni – Joi, între 830 - 1700; Vineri, între 830 – 1430
 2. Atribuțiile postului:
 • efectuarea înregistrărilor de intrare-ieşire a tuturor documentelor repartizate la Direcţia Patrimoniu Cultural;
 • consemnarea în registrele de intrare-ieşire a documentelor, a persoanei căreia directorul Direcţiei Patrimoniu Cultural i-a repartizat lucrarea, precum şi conţinutul rezoluţiei date de acesta, inclusiv termenul de soluţionare (dacă este cazul menţionat);
 • asigurarea evidenţei termenelor de soluţionare a lucrărilor;
 • pregătirea mapei Direcţiei Patrimoniu Cultural;
 • pregătirea corespondenţei pentru expedierea la registratură, predarea la registratura generală a Ministerului Culturii sau expedierea prin poşta militară;
 • îndosarierea în ordine cronologică a borderourilor întocmite;
 • transmiterea documentelor emise de Direcţia Patrimoniu Cultural, pe email sau fax, după caz;
 • multiplicarea materialelor şi documentelor necesare în desfăşurarea activităţii Direcţiei Patrimoniu Cultural;
 • realizarea lucrărilor repartizate Direcţiei Patrimoniu Cultural (culegerea computerizată pentru adrese, corespondenţă diversă cu direcţiile din minister, cu instituţiile din subordine, scanare, etc.);
 • întocmirea pontajelor lunare pentru salariaţii din cadrul Direcţiei Patrimoniu Cultural;
 • clasarea documentelor şi arhivarea acestora conform Legii nr.16/1996 a Arhivelor Naţionale şi a procedurilor elaborate la nivelul Ministerului Culturii;
 • completarea în permanenţă a bazei de date a instituţiilor subordonate, a conducerii acestora şi a altor instituţii precum şi a datelor de contact ale persoanelor cu care ministerul colaborează frecvent;
 • rezolvarea altor sarcini primite de la directorul Direcţiei Patrimoniu Cultural care corespund activităţilor specifice de secretar-dactilograf;
 • respectarea obligaţiilor şi responsabilităţilor prevăzute în Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 1. Subordonarea postului: față de directorul Direcţiei Patrimoniu Cultural.
 2. Nivelul salarial brut al postului, între minim și maxim, în funcție de vechimea în muncă a ocupantului acestuia: 1450 lei – 1613 lei;