Mergi la conţinutul principal

Direcţia pentru Cultură a Municipiului Bucureşti - concurs de recrutare - funcție publică - temporar vacantă - Compartimentul Patrimoniul Cultural Naţional Mobil şi Imaterial

Direcţia pentru Cultură a Municipiului Bucureşti organizează la sediul său din Bucureşti, Strada Sfântul Ştefan nr. 3, sector 2, concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie temporar vacantă, din cadrul compartimentului Patrimoniul cultural naţional mobil şi imaterial, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 57 / 2019, privind Codul administrativ şi Hotărârii Guvernului nr. 611 / 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, astfel :

 • 1 post de consilier, clasa I, grad profesional superior – în cadrul compartimentului Patrimoniul cultural naţional mobil şi imaterial
 1. Condiţii specifice :
 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul artei, istoria artei, ştiinţe umaniste;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice : minim 7 ani ;

Potrivit art. 465 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 / 2019, privind Codul administrativ, poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii :

 1. are cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;
 7. îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;
 8. nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
 9. nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;
 10. nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
 11. nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică;

 

 1. Condiţii de desfăşurare a concursului :

Concursulde recrutare se organizează la sediul Direcţia pentru Cultură a Municipiului Bucureşti, Strada Sfântul Ştefan nr. 3, sector 2, după cum urmează :

 1. înscrierea canditaţilor : în termen de 8 zile de la data publicării,respectiv 23.08.201930.08.2019;
 2. selecţia dosarelor de înscriere : în termen de 24 de ore de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;
 3. proba scrisă : stabilită pentru data de 13.09.2019, ora 10.00;
 4. interviul : data şi ora susţinerii interviului se vor afişa o dată cu rezultatele la proba scrisă ;

Toate probele sunt eliminatorii, iar punctajele se stabilesc după cum urmează:

 • pentru proba scrisă punctajul este de maximum 100 de puncte;
 • pentru interviu punctajul este de maximum 100 de puncte;

Promovarea fiecărei probe se face ca urmare a obţinerii punctajului minim de 50 de puncte pentru fiecare dintre probe.

Candidaţii sunt rugaţi să prezinte la intrarea în sală buletinul/ cartea de identitate. Lipsa acestuia atrage neparticiparea la probele de concurs.

Dosarele de înscriere se pot depune la sediul instituţiei, în termen de 8 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale şi pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, la secretariatul Direcţiei pentru Cultură a Municipiului Bucureşti, respectiv în perioada 23.08.2019 – 30.08.2019.

 1. Documente necesare înscrierii :

În vederea participării la concurs, candidaţii vor depune până la data de 30.08.2019 la secretariatul Direcţiei pentru Cultură a Municipiului Bucureşti, dosarul de concurs, care va conţine în mod obligatoriu :

 • formularul de înscriere ( de la sediul instituţiei );
 • copia actului de identitate;
 • copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 • copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;(formularul standard aprobat prin Hotărârea nr. 761/2017 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare).Adeverinţele care au alt format decât cel prevăzut, trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute modelului standard şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor;
 • cazierul judiciar ( valabil 6 luni de la data eliberării );
 • declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia;
 • copia adeverinţei care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului.Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice;
 • curriculum vitae, modelul comun european;

Conform art. 49 alin. (3) din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, copiile de pe actele necesare înscrierii se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale,care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere.În acest caz, candidatul declarat admis are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului,dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

 

 1. Bibliografia :
 • Constitutia Romaniei ;
 • Legea nr. 188 / 1999 privind Statutul functionarilor publici , r2 ;
 • Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 • Legea nr. 7 / 2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici , republicata ;
 • H.G. 90 / 2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii cu completarile si modificarile ulterioare ;
 • Legea nr. 182 / 2000 privind protejarea patrimoniului cultural national mobil
 • Hotararea nr. 518 / 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind exportul definitiv sau temporar al bunurilor culturale mobile
 • Ordonanta nr. 44 / 2000 referitoare la unele masuri privind asigurarea bunurilor culturale mobile exportate temporar
 • Hotararea nr. 1420 / 2003  pentru aprobarea Normelor privind comertul cu bunuri culturale mobile
 • H.G.  nr. 886 / 2008 pentru aprobarea Normelor de clasare a bunurilor culturale mobile

Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilită în vederea susţinerii concursului, inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.

Relaţii suplimentare la tel : 0756012808