Mergi la conţinutul principal

Diversitate - Minorități Naționale

Compartimentul Minorități Naționale, prin activitatea sa, asigură respectarea și promovarea libertăților și drepturilor fundamentale, consacrate de Constituția României, precum și de tratatele și convențiile internaționale semnate și ratificate de România. Compartimentul își desfășoară activitatea pe baza următoarelor principii fundamentale:

 • susținerea și promovarea drepturilor culturale fundamentale ale tuturor cetățenilor: acces la cultură și participare la viața culturală, în interdependența și relația acestora cu celelalte drepturi fundamentale;
 • susținerea, respectarea și protejarea dreptului la diversitate culturală, religioasă și lingvistică, recunoscut ca atare de Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene;
 • protejarea patrimoniului cultural, inclusiv a celui ce aparține minorităților naționale, ca factor determinant al identității culturale a României și ca resursă neregenerabilă.

Prin proiectele sale Compartimentul Minorități Naționale urmărește menținerea și dezvoltarea culturii, limbii, tradițiilor și patrimoniului cultural al minorităților naționale din România. Prin mecanismele de finanțare ale Ministerului Culturii sunt sprijinite studii, cercetări și sinteze privind istoria, viața spirituală și cultura minorităților naționale, cercetări de teren, publicații ale acestora, organizarea unor simpozioane, colocvii, mese rotunde, atât în țară, cât și în străinătate.

La realizarea  acestor proiecte se are în vedere promovarea și protejarea identității și diversității culturale, promovarea culturii și imaginii României în context european și universal, implementarea cadrului legislativ în domeniu armonizat cu reglementările comunitare și promovarea drepturilor culturale fundamentale.

Pentru atingerea obiectivelor sale, Compartimentul Minorități Naționale colaborează  cu alte instituții guvernamentale centrale, locale sau cu ONG-urile minorităților naționale din țară sau străinătate.
Viziunea promovării dialogului între culturi, a diversității etnice și interacțiunii interdisciplinare în afirmarea identității etnice prin valorificarea patrimoniului cultural mobil și imobil și prin folosirea mijloacelor de expresie contemporane și tradiționale este reunită în mod creator și atotcuprinzător în cadrul multora din evenimentele derulate. Astfel putem menționa Festivalului ProEtnica – Festival Interetnic de la Sighișoara, organizat din 2001 de către Centrul Educațional Interetnic pentru Tineret, Festivalul Szejke de la Odorheiu Secuiesc, județul Harghita, ajuns la a 50-a ediție, cât și Festivalul Interetnic Serbările Deltei de la Sulina, județul Tulcea.

Un astfel de exemplu ar fi și Festivalul Interetnic de Teatru, care  reunește instituțiile teatrale care joacă în limbile minorităților naționale din Romănia, atât cele maghiare, cât și teatrele germane din Sibiu și Timișoara, precum și Teatrul Evreiesc din București și  promovează diversitatea etnică, lingvistică și culturală a minorităților naționale, prin intermediul spectacolelor de teatru pe care le prezintă, promovând totodată dramaturgia contemporană prin spectacole și dezbateri artistice.

Compartimentul Minorități Naționale colaborează cu Ministerul Afacerilor Externe, Departamentul pentru Relații Interetnice, direcțiile și instituțiile din subordinea Ministerului Culturii în vederea redactării rapoartelor de țară, pentru implementarea Articolul 12 - Activități și facilități culturale - Legea nr. 282/2007 din 24/10/2007 pentru ratificarea Cartei europene a limbilor regionale sau minoritare, adoptata la Strasbourg la 5 noiembrie 1992, act normativ ale cărei prevederi favorizează păstrarea și utilizarea limbilor regionale și minoritare, promovarea  patrimoniului lingvistic și cultural al minorităților naționale din România, cât și pentru realizarea raportului de țară în domeniul culturii privind Convenția-cadru pentru protecția minorităților naționale ratificat de Legea 33/1995, care reprezintă primul instrument multilateral obligatoriu juridic consacrat protecției minorităților naționale. 

Atribuții generale

 • concepe, organizează și propune spre aprobare finanțarea, în condițiile legii, potrivit strategiei și obiectivelor din domeniu, realizarea unor programe, proiecte și manifestări culturale privind cercetarea, salvarea, protecția, conservarea, dezvoltarea și valorificarea creației culturale, lingvistice, științifice a minorităților naționale din România; 
 • urmărește și supraveghează aplicarea prevederilor legale, inclusiv a convențiilor și acordurilor internaționale în domeniul culturii minorităților naționale din România, și ocrotește dezvoltarea personalității creatoare a acestora; 
 • inițiază și acordă sprijin de specialitate, direct sau în colaborare cu alte direcții din minister sau cu instituții publice de cultură subordonate ministerului, cu alte instituții specializate, cu organizații neguvernamentale sau colaboratori externi, pentru elaborarea unor studii, cercetări și sinteze privind cultura minorităților etnice și interferențele culturale dintre cultura acestora și cea română; 
 • sprijină sau inițiază organizarea de simpozioane, colocvii, mese rotunde, la nivel național și internațional, având ca temă cultura minorităților naționale 
 • contribuie la asigurarea circulației informațiilor privind cultura minorităților naționale și la promovarea politicii de toleranță prin mass-media din țară și din străinătate; 
 • sprijină, potrivit legii, finanțarea revistelor de cultură reprezentative din România, publicațiile și alte tipărituri în limbile minorităților naționale, în scopul valorificării vieții spirituale, a tradițiilor și creațiilor culturale aparținând minorităților naționale; 
 • încurajează și sprijină, împreună cu direcțiile/compartimentele de specialitate, schimburi de informații etc., între persoane fizice, instituții de cultură și organizații neguvernamentale aparținând minorităților etnice, din țară și din străinătate; 
 • sprijină realizarea unei baze de date în colaborare cu INCFC privind viața culturală a minorităților naționale din România (lucrări publicate, manifestări științifice, culturale, religioase, lingvistice, instituții culturale, date statistice etc.); 
 • propune și colaborează la elaborarea de norme și normative pentru instituțiile și așezămintele culturale ale minorităților naționale din România, indiferent de subordonarea acestora; 
 • propune și sprijină, în colaborare cu direcțiile/compartimentele de specialitate, în condițiile legii și în limita fondurilor alocate cu această destinație, înființarea unor muzee, case memoriale, a altor instituții de cultură, în scopul păstrării și valorificării moștenirii culturale, materiale și spirituale a minorităților etnice; 
 • inițiază și/sau acordă sprijin metodologic pentru organizarea unor programe, proiecte, acțiuni sau manifestări de etnocultură, arte vizuale, muzică, teatru etc, prin: cercetare de arhivă și de teren, concursuri, festivaluri, spectacole, turnee artistice, tabere de creație, expoziții, alte acțiuni de interes național sau zonal pentru minoritățile naționale; 
 • inițiază consultări cu uniunile reprezentative ale minorităților etnice în vederea cunoașterii și sprijinirii obiectivelor culturale ale acestora; 
 • propune organizarea de aniversări, comemorări, cu rezonanță națională sau internațională a unor evenimente istorice și a unor personalități marcante aparținând culturii minorității naționale; 
 • sprijină pregătirea profesională a specialiștilor și creatorilor cu prezență activă în viața culturală a minorităților naționale prin asigurarea accesului acestora la diferite forme de perfecționare, în țară și în străinătate; 
 • colaborează cu Departamentul pentru Relații Interetnice, cu compartimentul de specialitate din structura Ministerului Afacerilor Externe, cu Centrul Național de Cultură al Romilor Romano Kher, Agenția Națională pentru Romi, cu direcții similare din alte instituții publice, cu organizațiile neguvernamentale ale minorităților naționale din România, precum și cu alte organizații neguvernamentale de profil, din țară și din străinătate 

Persoane de contact:
Aurora Caravasile | Consilier superior
Ana Marin | Consilier asistent
Grosu Magdolna | Expert superior | magdolna.grosu@cultura.ro
Irina Sanda Cajal Marin | Subsecretar de Stat | tel: 021.222.66.27