Mergi la conţinutul principal

Organizare examen de promovare în grad profesional imediat superior a funcţionarilor publici de execuție, care îndeplinesc condițiile de promovare, din cadrul aparatului propriu

A N U N Ţ

 

În conformitate cu prevederile  art. 64 din Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 21 și art. 126 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, Ministerul Culturii și Identității Naționale organizează la sediul său examen de promovare în grad profesional imediat superior a funcţionarilor publici de execuție, care îndeplinesc condițiile de promovare, din cadrul aparatului propriu, astfel:

 

 • 1 post de consilier juridic clasa I grad profesional principal la Compartimentul Corpul de Control;
 • 1 post de consilier clasa I grad profesional superior la Compartimentul Informații Clasificate;
 • 1 post de consilier clasa I grad profesional principal la Serviciul Artele Spectacolului și Cinematografie din cadrul Direcției Cultură Scrisă și Creație Contemporană;
 • 1 post de consilier clasa I grad profesional superior la Serviciul Artele Spectacolului și Cinematografie din cadrul Direcției Cultură Scrisă și Creație Contemporană;
 • 1 post de consilier clasa I grad profesional superior la Compartimentul Capitale Culturale Europene;

 

Proba scrisă a examenelor de promovare va avea loc la data de 5 noiembrie 2019, ora 1100 la sediul Ministerului Culturii și Identității Naționale din Bulevardul Unirii nr. 22, sector 3, Bucureşti, iar interviul urmând să aibă loc în maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

Dosarele de înscriere se vor depune la Serviciul Resurse Umane în maxim 20 de zile de la data afișării anunţului și vor conține în mod obligatoriu următoarele documente:

 1. să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care promovează;
 2. să fi obținut cel puțin calificativul „bine” la evaluarea performanțelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;
 3. să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile legii.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Serviciul Resurse Umane, telefon  021.224.28.19 sau int. 175. 

 

Bibliografia necesară pentru examenul de promovare în funcţia publică de execuție de consilier juridic clasa I grad profesional principal la Compartimentul Corpul de Control:

 • Constituția României, republicată;
 • H.G. nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii și Identității Naționale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea 71/2011 pentru punerea în aplicarea a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil:

- CAPITOLUL VII: Dispoziţii cu privire la cartea a V-a "Despre obligaţii" a Codului civil şi cu privire la unele legi

 • Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
 • O.U.G. nr. 57/2019 privind codul administrativ:

- PARTEA V: Reguli specifice privind proprietatea publică şi privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale

- PARTEA VI: TITLUL II: Statutul funcţionarilor publici;

- PARTEA VII: Răspunderea administrativă,  TITLUL I: Dispoziţii generale

 • Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 26/2008 privind protejarea patrimoniului cultural imaterial;
 • Legea nr. 120/2006 monumentelor de for public, cu modificările ulterioare;
 • Cap. 2.2. din Regulamentul de organizare și funcționare al Ministerului Culturii și Identității Naționale, cu modificările și completările ulterioare aprobat prin OMC 2060/03.02.2016.

* * *

Bibliografia necesară pentru examenul de promovare în funcţia publică de execuție de consilier clasa I grad profesional superior la Compartimentul Informații Clasificate:

Constituția României, republicată;

H.G. nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii și Identității Naționale, cu modificările și completările ulterioare;

OUG nr 57/2019 privind Codul adm Titlul II),

Legea nr.182 din 12 aprilie 2002 cu completarile si modificarile ulterioare privind protectia informatiilor clasificate;

Standardele nationale de protectie a informatiilor clasificate in Romania aprobate prin HG nr.585 din 13 iunie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare (Cap.I-VI);

HG nr.781 din 25 iulie 2002 privind protectia informatiilor secrete de serviciu cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Bibliografia necesară pentru examenul de promovare în funcţia publică de execuție de consilier clasa I grad profesional principal la Serviciul Artele Spectacolului și Cinematografie din cadrul Direcției Cultură Scrisă și Creație Contemporană:

 • Constituția României, republicată;
 • H.G. nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii și Identității Naționale, cu modificările ulterioare;
 • Noul Cod Administrativ. Partea a VI-a. Statutul funcționarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administrația publică și evidența personalului plătit din fonduri publice
 • Ordonanța nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor și proiectelor culturale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordonanța Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordonanța nr. 21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare;

* * *

Bibliografia necesară pentru examenul de promovare în funcţia publică de execuție de consilier clasa I grad profesional superior la Serviciul Artele Spectacolului și Cinematografie din cadrul Direcției Cultură Scrisă și Creație Contemporană:

 • Constituția României, republicată;
 • Ordonanța Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 544/ 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 109/2005 privind instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi din România, republicată;
 • Ordonanța nr. 21 din 31 ianuarie 2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic;
 • HG nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii și Identității Naționale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanţa Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Noul Cod Administrativ. Partea a VI-a. Statutul funcționarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administrația publică și evidența personalului plătit din fonduri publice

Bibliografia necesară pentru examenul de promovare în funcţia publică de consilier clasa I grad profesional superior la Compartimentul Capitale Culturale Europene:

 •   Constituția României, republicată;
 • H.G. nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii și Identității Naționale, cu modificările și completările ulterioare;
 • O.U.G. nr. 57/2019 privind codul administrativ:  PARTEA VI: TITLUL II: Statutul funcţionarilor publici;
 • Ordonanța de urgență nr. 42/2019 privind stabilirea unor măsuri financiare pentru susținerea desfășurării Programului cultural național „Timișoara – Capitală Europeană a Culturii în anul 2021”;
 • Decizia nr. 445/2014/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 de instituire a unei acțiuni a Uniunii în favoarea evenimentului „Capitale europene ale culturii” pentru anii 2020-2033 și de abrogare a Deciziei nr. 1622/2006/CE;;