Mergi la conţinutul principal

Programe Europene

Programe de cooperare europeană din fonduri europene comunitare pentru 2014-2020

Programul Europa Creativă are un buget total de 1,46 miliarde de euro pentru perioada 2014-2020 și este gestionat de Comisia Europeană prin Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură, care primește și evaluează aplicațiile. Europa Creativă are două subprograme: MEDIA și Cultura și o componentă transsectorială, dedicată garantării creditelor bancare pentru sectoarele culturale și creative și cooperării în domeniul politicilor culturale. Obiectivele generale ale programului urmăresc: (a) păstrarea, dezvoltarea și promovarea diversității lingvistice și culturale europene și promovarea patrimoniului cultural al Europei; (b) consolidarea competitivității sectoarelor culturale și creative europene, în special competitivitatea sectorului audiovizualului, cu scopul de a promova o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii.

Subprogramul Cultura oferă finanțare pentru: proiecte de cooperare între minimum 3 țări; rețele europene ce contribuie la profesionalizarea operatorilor din sectoarele culturale și creative; platforme europene dedicate mobilității și promovării creatorilor și operelor culturale; traduceri din literatura europeană. La Subprogramul Cultura sunt eligibili toți operatorii din sectoarele culturale și creative, însemnând organizații neguvernamentale, instituții publice și companii private cu activitate în domeniu. Toate entitățile care depun proiecte sau sunt partenere în proiecte trebuie să aibă minimum 2 ani de existență juridică (sursa: http://www.europa-creativa.eu/cultura_doc_23_programul-europa-creativa-2014-2020-subprogramul-cultura_pg_0.htm).

Subprogramul Media sprijină capacitatea industriei cinematografice europene de a se dezvolta, de a distribui și promova operele audiovizuale. Se oferă finanțare pentru festivaluri, distributie automată, distribuție selectivă, dezvoltare- proiect unic, dezvoltare-portofoliu proiecte, dezvoltarea publicului, sprijin pentru fonduri de coproducție internaționale (sursa: http://www.media-romania.eu/).

Mecanismul de garantare pentru sectoarele culturale și creative are următoarele priorități: (a) facilitarea accesului la finanțare pentru IMM-urile din sectoarele culturale și creative; (b) îmbunătățirea capacității intermediarilor financiari participanți de a evalua riscurile asociate IMM-urilor din sectoarele culturale și creative, precum și proiectelor acestora, inclusiv prin măsuri de asistență tehnică, de consolidare a cunoștințelor și de colaborare în rețele (sursa: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1295&from=RO).

La nivel național, Biroul Europa Creativă România promovează finanțările acestui program comunitar și acordă asistență tehnică operatorilor din sectoarele culturale și creative care doresc să îl acceseze. BEC România este găzduit de Unitatea de Management a Proiectului din cadrul Ministerului Culturii.

Programul Europa pentru Cetățeni este programul comunitar derulat de Direcția Generală Migrație și Afaceri Interne din cadrul Comisiei Europene care își propune să promoveze cetățenia europeană activă prin implicarea societății civile în construirea unei Europe unite, bazată pe valori istorice și rememorarea unui trecut comun, pe aprofundarea dialogului intercultural și pe concepte precum toleranța, solidaritatea, democrația, egalitatea de șanse și înțelegerea reciprocă. Obiectivul general al Programului este acela de a acorda tuturor cetățenilor europeni posibilitatea de a se cunoaște, de a interacționa și de a se implica în proiecte comune, în vederea consolidării ideii de apartenență la spațiul comunitar. (http://europapentrucetateni.eu/).

Operatorii care doresc să acceseze acest program se pot adresa, pentru informații și asistență tehnică, Punctului Europa pentru Cetățeni România, din cadrul Ministerului Culturii – Unitatea de Management a Proiectului.

Este programul Uniunii Europene dedicat cercetării și inovării, având un buget de 80 de miliarde de euro pentru perioada 2014-2020.

În cadrul priorității „Europe in a changing world – inclusive, innovative and reflective societies”, apelul „Reflective Societies: Cultural Heritage and European Identities” explorează diversitatea culturală europeană și oportunitățile create de aceasta. Această componentă își propune să contribuie la dezvoltarea unei societăți cu un grad mai mare de creativitate, inovație și durabilitate. De asemenea, este stimulat potențialul utilizării tehnologiilor digitale în vederea modelării, analizei, înțelegerii și prezervării patrimoniului cultural, permițând astfel interpretări mai diverse, experiențe îmbogățite ale consumatorului, precum și reutilizarea creativă.

Punctul național de contact pentru Programul Orizont 2020 este ANCSI.

COSME 2014-2020 este programul Uniunii Europene care se adresează în special IMM-urilor, antreprenorilor și autorităților publice responsabile cu politicile și reformele în domeniul competitivității și inovării. Domeniile de intervenție vizează sprijinul IMM-urilor prin facilitatea accesului la finanțare, internaționalizare și acces la piețe, crearea unui mediu favorabil competitivității și promovarea culturii antreprenoriale.

Erasmus+ este programul Uniunii Europene pentru educație, formare, tineret și sport pentru perioada 2014-2020, care sprijină formarea profesională continuă, finanțând învățarea formală, non-formală și informală. În același cadru, sunt stimulate cooperarea și acțiunile de mobilitate în special în domeniile învățământului superior și tineretului. Punctul național de contact pentru acest program este ANPCDEFP.

Programe de cooperare transfrontalieră, interregională, transnațională din fonduri europene*

*sursa informațiilor sintetice de la această categorie: www.fonduri-structurale.ro

Programul Interreg V-A România-Bulgaria 2014 - 2020 susține crearea unor comunități competitive și sustenabile prin folosirea într-un mod eficient a resurselor, promovarea inițiativelor profitabile și a oportunităților oferite de dezvoltarea fluxurilor transversale și orizontale în zona coridorului Dunăre / Marea Neagră. Aria eligibilă din România este reprezentată de județele Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călărași, Constanța. Axa prioritară 2: O regiune verde include OS 2.1 Îmbunătățirea utilizării durabile a patrimoniului natural și a resurselor și patrimoniului cultural.

Programul IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Republica Serbia 2014-2020 vizează dezvoltarea socio-economică echilibrată și durabilă a regiunii de graniță dintre România și Republica Serbia prin intermediul proiectelor comune transfrontaliere și acțiunilor comune ale partenerilor români și sârbi. Aria eligibilă din România este reprezentată de județele Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți.

Axa prioritară 4: Atractivitate pentru un turism sustenabil include OS 4.1 Dezvoltarea economiei turismului local de-a lungul graniței, pe baza promovării unei valorificări sustenabile a patrimoniului local natural și cultural, promovarea creșterii cererilor naționale și internaționale pentru servicii de turism, crearea de atracții turistice și culturale integrative, îmbunătățirea atractivității rețelelor și traseelor turistice transfrontaliere.

Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria - Slovacia - România - Ucraina 2014 – 2020 se bazează pe efortul de planificare în comun a celor patru țări participante și vizează să ofere un cadru pentru activitățile care vor conduce la o cooperare mai intensă între regiunile Ucrainei și cele ale statelor membre care împart granițe comune, în scopul de a iniția progrese în dificultățile existente în domeniile social, economic, de infrastructură și de mediu. Aria eligibilă din România este reprezentată de județele Maramureș, Satu Mare și Suceava. Obiectivul tematic 3: Promovarea culturii locale și protejarea patrimoniului istoric include PI 1 Promovarea culturii locale și a istoriei cu accentuarea funcției de turism.

Programul Operațional Comun „Bazinul Mării Negre” 2014 – 2020 își propune îmbunătățirea nivelului de trai al oamenilor din regiunile din Bazinul Mării Negre prin creștere sustenabilă și protecția în comun a mediului. În România, aria eligibilă a programului este Regiunea Sud-Est. Obiectivul tematic 1: Promovarea afacerilor și a antreprenoriatului în Bazinul Mării Negre include PI 1.1 Promovarea în comun a afacerilor și antreprenoriatului în sectoarele turism și cultură.

Programul Interreg Europa 2014-2020 susține agenda politică a Uniunii Europene numite Strategia Europa 2020 și promovează acțiuni menite să transforme teritoriul european într-un spațiu cu un grad sporit de inovare, sustenabilitate și incluziune. Organizații de pe întreg teritoriul României sunt eligibile. Deși programul nu adresează explicit sectoarele culturale și creative, acestea pot fi integrate via contribuția acestora la atingerea obiectivelor generale corespunzătoare celor 5 axe prioritare: Axa prioritară 1: Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare, Axa prioritară 2: Competitivitatea întreprinderilor mici și mijlocii, Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon în toate sectoarele, Axa prioritară 4: Mediu și utilizarea eficientă a resurselor.

Programul Operațional URBACT III facilitează schimbul de cunoștințe și bune practici între orașe și alte niveluri de guvernare cu scopul este de a promova dezvoltarea durabilă integrată și de a îmbunătăți eficacitatea politicii regionale și de coeziune. Organizații de pe întreg teritoriul României sunt eligibile. Deși programul nu adresează explicit sectoarele culturale și creative, acestea pot fi integrate via contribuția acestora la atingerea obiectivelor generale legate de susținerea dezvoltării durabile: via cele 4 obiective specifice: OS 1.1 Îmbunătățirea capacității orașelor de a gestiona politicile și practicile pentru dezvoltarea urbană durabilă într-o manieră integrată și participativă; OS 1.2 Îmbunătățirea modului de elaborare a strategiilor de dezvoltare urbană și a planurilor de acțiune în orașe; OS 1.3 Îmbunătățirea implementării planurilor integrate pentru dezvoltarea urbană durabilă; OS 1.4 Creșterea accesului profesioniștilor în domeniu și al actorilor implicați în luarea deciziilor la toate nivelurile (UE, național, regional și local) la cunoștințe și know-how din cadrul URBACT privind toate aspectele legate dezvoltarea urbană în scopul îmbunătățirii politicilor de dezvoltare urbană.

Programul Interreg V-a România - Ungaria 2014 – 2020 susține realizarea de intervenții integrate cu accent transfrontalier și strategic puternic, în vederea exploatării potențialurilor comune și abordării provocărilor comune. Aria eligibilă din România este reprezentată de județele: Satu Mare, Bihor, Arad și Timiș.

Axa prioritară 1: Protejarea în comun și utilizarea eficientă a valorilor comune și resurselor (Cooperarea în domeniul valorilor comune și resurselor) include OS 1.2 Utilizarea durabilă a patrimoniului natural, istoric și cultural în aria eligibilă iar Axa prioritară 6: Promovarea cooperării transfrontaliere între instituții și cetățeni (Cooperarea instituțiilor și comunităților) include OS 6.1 Intensificarea cooperării durabile transfrontaliere a instituțiilor și comunităților.

Programul de Cooperare INTERACT III 2014-2020 este un program operațional al obiectivului de Cooperare Teritorială Europeană, o parte a componentei de cooperare interregională și este configurat pentru a consolida eficacitatea politicii de coeziune prin promovarea schimbului de experiență privind identificarea, transferul și difuzarea bunelor practici și a abordărilor inovatoare în ceea ce privește implementarea programelor de cooperare teritorială și a acțiunilor referitoare la cooperarea teritorială și la utilizarea Grupării Europene de Cooperare Teritorială (EGTC).

Organizații de pe întreg teritoriul României sunt eligibile. Deși programul nu adresează explicit sectoarele culturale și creative, acestea nu sunt excluse iar programul poate fi relevant din perspectiva îmbunătățirii managementului, capacității de coordonare și cooperare pentru strategiile și planurile integrate la nivel regional.

Programul Operațional Comun România - Republica Moldova 2014 – 2020 contribuie la atingerea obiectivelor Instrumentului European de Vecinătate (ENI) prin promovarea culturii locale și a conservării patrimoniului cultural, prin dezvoltarea sistemului de sănătate la nivelul zonei vizate, a infrastructurii și nu în ultimul rând dezvoltarea educației și prevenirea și combaterea problemelor de securitate și siguranță. Aria eligibilă din România este reprezentată de județele: Botoșani, Iași, Vaslui, Galați. Obiectivul tematic 3: Promovarea culturii locale și protejarea patrimoniului istoric include PI 2.1 Conservarea și promovarea patrimoniului cultural și istoric.

Programul Transnațional Dunărea 2014-2020 susține finanțarea proiectelor implementate de un parteneriat transnațional extins și care vor avea ca obiectiv îmbunătățirea politicilor publice și a cooperării instituționale. Organizații de pe întreg teritoriul României sunt eligibile. Axa prioritară 2: Responsabilitatea față de mediu și cultură în Regiunea Dunării include OS 2.2 Sprijinirea folosirii sustenabile a moștenirii naturale și culturale și a resurselor și OS 2.3 Sprijinirea restaurării și managementului coridoarelor ecologice.

Programul ESPON are drept scop promovarea și stimularea dimensiunii teritoriale europene în dezvoltarea și cooperarea prin furnizarea evidențelor, a transferului de cunoștințe și a modului de realizare a politicilor autorităților publice și a altor actori din domeniul politicilor publice de la toate nivelurile. Organizații de pe întreg teritoriul României sunt eligibile. Deși programul nu adresează explicit sectoarele culturale și creative, acestea nu sunt excluse iar programul poate fi relevant din perspectiva obiectivelor sale specifice.

Programe de finanțare alimentate din fonduri structurale și de coeziune pentru România

Programul România Start-up plus, în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentrul toți – 8iii. Activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare. Sunt eligibile persoane fizice care intenționează să înființeze o afacere (ex. șomeri/ inactivi/ persoane care au un loc de muncă și înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă).

Sprijinul acordat acestora se referă la acordarea de sprijin financiar pentru înființarea de afaceri – sumă nerambursabilă care poate fi completată de posibilitatea apelării la produse financiare (tipul acestora va fi evidențiat prin analiza ex-ante împreună cu furnizarea de servicii personalizate de consiliere/ consultanță (ex. elaborare plan de afaceri, consultanță juridică, contabilitate, marketing, îmbunătățirea practicilor și dezvoltarea afacerilor etc.), formare profesională antreprenorială și alte forme de sprijin (de exemplu, mentorat), atât în faza de înființare a afacerii, cât și post înființare. Obiectivul programului este creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană.

Programul România Creativă, în cadrul Program Operațional Capital Uman, Axa prioritară 3: ”Locuri de muncă pentru toți”, Obiectiv tematic 8: ”Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor”, Prioritatea de investiții 8.iii ”Activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovative”.

Sunt eligibile persoane fizice care intenționează să înființeze o afacere în industrii culturale și creative în zona urbană într-una din regiunile mai puțin dezvoltate. Principalele etape și grupe de activități din cadrul programului: mentorat și formare profesională a beneficiarilor în domeniul antreprenoriatului, adaptate specificului sectoarelor culturale și creative; consiliere/consultanță pentru dezvoltarea planului de afaceri; sprijin pentru inițierea și demararea unei afaceri într-un domeniu cultural-creativ; exploatarea și sustenabilitatea ideii de business (activități specifice fiecărui domeniu în parte). Obiectivul programului este dezvoltarea antreprenoriatului și înființarea de noi întreprinderi non-agricole în zona urbană în domenii culturale și creative

Programul Operațional Regional, Axa prioritară 5 - Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural acceptă propuneri din partea unităților administrativ-teritoriale, autorităților ale administrației publice centrale, unităților de cult, ONG-urilor și parteneriatelor între aceste entități. Valoarea maximă a proiectului este de 5 milioane Euro și de 10 milioane Euro în cazul obiectivelor de patrimoniu înscrise pe lista UNESCO. Valoarea minimă a proiectului este de 100.000 euro, indiferent de clasificarea monumentului istoric.

Programul Național pentru Dezvoltare Rurală 2014-2020 include Submăsura 7.6: Investitii asociate cu protejarea patrimoniului cultural, scopul investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este de protejare a patrimoniului cultural sau/ și realizare a investițiilor pentru conservarea moștenirii de interes local, a așezămintelor monahale inclusiv a modernizării așezămintelor culturale.

Obiectivele submăsurii 7.6 sunt:

  1. Susținerea investițiilor de restaurare, conservare și accesibilizare a patrimoniului cultural imobil de interes local, a așezămintelor monahale inclusiv a așezămintelor culturale;
  2. Punerea în valoare a moștenirii culturale locale, la promovarea turismului rural, conducând astfel la creșterea nivelului de trai în zonele rurale;
  3. Dezvoltare locală sustenabilă;

Alte fonduri europene

Mecanismului Financiar SEE 2009-2014.

România a semnat, în iulie 2007, acordul de extindere a Spațiului Economic European (SEE). Prin acest acord, trei țări non-membre ale Uniunii Europene, respectiv Norvegia, Islanda și Liechtenstein care fac parte din piața europeană comună, contribuie la coeziunea regională prin programe precum Mecanismul Financiar SEE și norvegian. Prin cele două mecanisme financiare, statele SEE au alocat României asistență financiară nerambursabilă în valoare de 306,5 milioane de Euro pentru perioada 2009-2014.

La data de 24 martie 2012, a fost semnat Memorandumul de Înțelegere între Guvernul României și Guvernele din Norvegia, Islanda, Liechtenstein, pentru implementarea Mecanismului Financiar SEE 2009-2014, ce include și următoarele domenii de finanțare cu o alocare financiară totală de 20.818.750 Euro:

PA16/RO12 Conservarea și revitalizarea patrimoniului cultural și natural

Acest program își propune să joace un rol important în stimularea protejării patrimoniului și în realizarea de bune relații în cadrul comunităților și între acestea. Prin acordarea de fonduri, se dorește încurajarea utilizării patrimoniului în scopul creării locurilor de muncă, asigurării creșterii economice și coeziunii sociale.

PA17/RO13 Promovarea diversității în cultură și artă în cadrul patrimoniului cultural european

Programul încurajează dialogul cultural, stimularea identității europene și facilitează accesul la valorile culturale românești. Programul sprijină dezvoltarea de noi proiecte educaționale prin muzică, dans, scenă, film, evenimente de arte vizuale, expoziții.

Aceste programe sunt gestionate in Romania de Unitatea de Management a Proiectului din cadrul Ministerului.